Regulamin i opłaty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE w roku 2022/2023

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych (kursów i sekcji) oraz warsztatów cyklicznych organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie od 05.09.2022 r. do 31.05.2023 r.

§1
KWESTIE ORGANIZACYJNE / BEZPIECZEŃSTWO

 • Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad niniejszego regulaminu pod rygorem odmowy dalszego uczestniczenia w zajęciach.
 • Zajęcia są organizowane przy minimalnej frekwencji 8 osób, a w przypadku zajęć w pracowni fotografii analogowej oraz w warsztatach nauki gry na gitarze – 3 osób.
 • Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora prowadzącego zajęcia (np. dotyczących stroju, instrumentu, zakupu potrzebnych materiałów).
 • Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika bezpośrednio po zajęciach lub złożenia oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
 • W razie nieuiszczenia opłaty za zajęcia, instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo nie wpuścić uczestnika na salę, w której odbywają się zajęcia i tym samym nie ponoszą za niego odpowiedzialności.
 • Centrum Sztuki nie jest odpowiedzialne za pilnowanie i przechowywanie rzeczy pozostawionych na korytarzu i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi odpowiedzialności za nie.
 • Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących w budynku użyteczności publicznej.
 • Na terenie Centrum Sztuki obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Centrum Sztuki o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach (osobiście, telefonicznie, bądź mailowo – kursy@kultura.olawa.pl).
 • W przypadku organizowanej i finansowanej przez Centrum Sztuki w Oławie wystawy prac uczestników zajęć fotograficznych, uczestnicy są zobowiązani do udostępnienia Centrum na czas określony (1 rok) wybranych prac (łącznie w ogólnej ilości ok. 10 – 15 szt. w odniesieniu do całości wystawianych prac) w celach promocyjno-ekspozycyjnych. Centrum zobowiązuje się do ekspozycji prac w niezmienionej formie w swoich obiektach kulturalnych. Po upływie okresu 1 roku autor pracy ma prawo otrzymać na własność wykonaną fotografię.
 • Ustala się przerwę w zajęciach w okresie ferii oraz dni świątecznych. Terminy dni wolnych (jeśli są dłuższe niż terminy szkolnych przerw w nauce), będą na bieżąco podawane na tablicy ogłoszeń.

  § 2 OPŁATY

 • Uczestnictwo w warsztatach i sekcjach zainteresowań jest odpłatne (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych wskazanych przez organizatora).
 • Wysokość i zasady opłat ustala Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie.
 • Opłaty uiszczane są miesięcznie, ryczałtem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, niezależnie od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc. W przypadku warsztatów cyklicznych opłata uiszczana jest na minimum 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 • Opłaty można uiszczać gotówką w biurze Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 2 Ośrodek Kultury, w godzinach 8.00 – 16.00 oraz przelewem na konto Organizatora.

  Dane do przelewu:
  Centrum Sztuki, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
  nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001
  W tytule przelewu należy wpisać; IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU, RODZAJ ZAJĘĆ I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSI SIĘ OPŁATĘ.

 • Nieobecność na zajęciach, niezależnie od jej przyczyny (np. choroba, rezygnacja z zajęć bez poinformowania instruktora) nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty. Jedynie w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych sytuacjach losowych Dyrektor Centrum Sztuki może podjąć decyzję o zwolnieniu z obowiązku poniesienia opłaty, po uprzednim pisemnym wniosku o zwrot tej opłaty lub jej części.
 • Bieżąca wpłata w pierwszej kolejności pokrywa ewentualne zadłużenie na koncie uczestnika (również z innych tytułów i z poprzednich lat).
 • Opłata za zajęcia jest stała przez cały rok, wyjątkiem jest miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe (rok 2022 – luty). Wówczas wysokość opłaty miesięcznej jest obniżona o 50%.
 • Instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo do sprawdzenia wniesionych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
 • Pierwsze zajęcia są przeprowadzane w formie „pokazowej” oraz są jednocześnie spotkaniem organizacyjnym.
 • Centrum Sztuki honoruje Oławską Kartę Dużej Rodziny. Wówczas przysługuje ulga finansowa w wysokości 20 % zniżki dla każdego członka rodziny, uczęszczającego na zajęcia. Warunkiem takiej zniżki jest przedstawienie Oławskiej Karty Dużej Rodziny instruktorowi odpowiedzialnemu za organizację kursów, w celu dokonania ewidencji karty.

  § 3 ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 • W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia, Centrum Sztuki zapewnia kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym terminie, wskazanym przez instruktora.
 • Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wyjątkowych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było przeciwdziałać w szczególności spowodowanych siłą wyższą np. z powodu klęski żywiołowej, żałoby narodowej, itp. W takich przypadkach nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty za zajęcia.
 • O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie, smsowo lub za pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie danych przekazanych w deklaracji uczestnictwa.
 • W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość zmiany terminu lekcji z powodu zdarzeń losowych uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest wówczas zgłosić swoją nieobecność instruktorowi, minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia należy odpracować w danym miesiącu. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie przechodzi na następny miesiąc.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie odbywa się zgodnie z postanowieniami dalej: RODO.
 • Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.
 • Podanie danych osobowych uczestników odbywa się w oparciu o przesłankę jaką jest:

o niezbędność wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

o przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. związanego z przepisami o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

o uzasadniony interes Administratora, tj. m.in. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Bez podania danych zawartych w Formularzu nie jest możliwe zgłoszenie dziecka na zajęcia prowadzone przez Centrum Sztuki w Oławie.
 • Dane uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych Administrator przetwarza przez okres trwania zajęć, a następnie do 3 lat po ich zakończeniu. Dane związane z opłatami za zajęcia przez okres wymaganymi przepisami prawa, tj. przez 5 lat.
 • Uczestnikowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo:

o dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych; o sprostowania (poprawiania) danych;

o usunięcia danych;
o ograniczenia przetwarzania danych;
o przeniesienia danych do innego administratora;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Dane Uczestników, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodziców / opiekunów prawnych nie będą przekazywane innym administratorom danych.
 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo udostępniać dane Uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych organom uprawionym. Ponadto dane Uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych Administrator może przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:

  o osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

  o podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Centrum Sztuki w Oławie.

 • Jeżeli Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice / opiekunowie prawni uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, wówczas mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

W przypadku otrzymania odrębnej zgody, Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki w Oławie. Zgoda taka będzie dotyczyła przetwarzania danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.