Regulamin i opłaty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych (kursów i sekcji) organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie.

KWESTIE ORGANIZACYJNE / BEZPIECZEŃSTWO

 • Zajęcia są organizowane przy minimalnej frekwencji 8 osób.
 • Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku. Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin, po wcześniejszym powiadomieniu uczestnika, z wyjątkiem wypadków losowych.
 • Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, instrumentu, czy w wyjątkowych sytuacjach zakupu potrzebnych materiałów). Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.
 • W razie nieuiszczenia opłaty za zajęcia, instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo nie wpuścić uczestnika na salę, w której odbywają się zajęcia i tym samym nie ponoszą za niego odpowiedzialności.
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika bezpośrednio po zajęciach lub złożenia oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
 • Centrum Sztuki nie jest odpowiedzialne za pilnowanie i przechowywanie rzeczy pozostawionych na korytarzu i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi odpowiedzialności za nie.
 • Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących w budynku użyteczności publicznej.
 • Na terenie Centrum Sztuki obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Centrum Sztuki o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

OPŁATY

 • Uczestnictwo w warsztatach i sekcjach zainteresowań jest odpłatne (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych wskazanych przez organizatora).
 • Wysokość i zasady opłat ustala Dyrektor Centrum Sztuki.
 • Opłaty uiszczane są miesięcznie, ryczałtem z góry do 15 dnia każdego miesiąca, niezależnie od 
ilości zajęć przypadających na dany miesiąc.
 • Opłaty należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki. 
Dane do przelewu: Centrum Sztuki, ul. Młyńska 3, 55 200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001
W tytule przelewu należy wpisać; IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU, RODZAJ ZAJĘĆ I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSI SIĘ OPŁATĘ.
 • Instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo do sprawdzenia uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
 • Pierwsze zajęcia są przeprowadzane w formie „pokazowej” oraz są jednocześnie spotkaniem organizacyjnym.
 • Centrum Sztuki honoruje Oławską Kartę Dużej Rodziny. Wówczas przysługuje ulga finansowa w wysokości 20 % zniżki dla każdego członka rodziny, uczęszczającego na zajęcia. Warunkiem takiej zniżki jest przedstawienie Oławskiej Karty Dużej Rodziny instruktorowi odpowiedzialnemu za organizację kursów, w celu dokonania ewidencji karty.
 • W razie nieobecności uczestnika na zajęciach oraz w przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.
· W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

 • Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.
 • Podanie danych osobowych przez uczestników lub w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców / opiekunów prawnych w formularzu “Deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie” odbywa się w oparciu o przesłankę jaką jest uzasadniony interes Administratora. Bez podania danych nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia, a następnie uczestniczenie w zajęciach.
 • Uczestnikowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
 • sprostowania (poprawiania) danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Więcej informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe znajduję się w pełnej wersji Regulaminu.

Regulamin Kursy