Regulamin i opłaty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE w roku 2021/2022

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych (kursów i sekcji) oraz
warsztatów cyklicznych organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie od 6.09.2021 do
31.05.2022.

§ 1
KWESTIE ORGANIZACYJNE / BEZPIECZEŃSTWO
· Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zasad niniejszego regulaminu pod
rygorem odmowy dalszego uczestniczenia w zajęciach.
· Zajęcia są organizowane przy minimalnej frekwencji 8 osób, a w przypadku zajęć w
pracowni fotografii analogowej 3 osób.
· Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora prowadzącego
zajęcia (np. dotyczących stroju, instrumentu, zakupu potrzebnych materiałów).
· Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.
· Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika bezpośrednio po zajęciach
lub złożenia oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
· W razie nieuiszczenia opłaty za zajęcia, instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący
zajęcia mają prawo nie wpuścić uczestnika na salę, w której odbywają się zajęcia i tym samym
nie ponoszą za niego odpowiedzialności.
· Centrum Sztuki nie jest odpowiedzialne za pilnowanie i przechowywanie rzeczy
pozostawionych na korytarzu i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi
odpowiedzialności za nie.
· Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych,
obowiązujących w budynku użyteczności publicznej.
· Na terenie Centrum Sztuki obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów
tytoniowych.
· Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Centrum Sztuki o rezygnacji z
uczestnictwa w zajęciach (osobiście, telefonicznie, bądź mailowo – kursy@kultura.olawa.pl).
· W przypadku organizowanej i finansowanej przez Centrum Sztuki w Oławie wystawy
prac uczestników zajęć fotograficznych, uczestnicy są zobowiązani do udostępnienia Centrum
na czas określony (1 rok) wybranych prac (łącznie w ogólnej ilości ok. 10 – 15 szt. w odniesieniu
do całości wystawianych prac) w celach promocyjno-ekspozycyjnych. Centrum zobowiązuje się
do ekspozycji prac w niezmienionej formie w swoich obiektach kulturalnych. Po upływie
okresu 1 roku autor pracy ma prawo otrzymać na własność wykonaną fotografię.
· Ustala się przerwę w zajęciach w okresie ferii oraz dni świątecznych. Terminy dni
wolnych (jeśli są dłuższe niż terminy szkolnych przerw w nauce), będą na bieżąco podawane na
tablicy ogłoszeń.

§ 2 OPŁATY
· Uczestnictwo w warsztatach i sekcjach zainteresowań jest odpłatne (z wyjątkiem zajęć
edukacyjnych wskazanych przez organizatora).
· Wysokość i zasady opłat ustala Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie.
· Opłaty uiszczane są miesięcznie, ryczałtem z góry do 10 dnia każdego miesiąca, niezależnie
od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc. W przypadku warsztatów cyklicznych opłata
uiszczana jest na minimum 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia zajęć.
· Opłaty można uiszczać gotówką w biurze Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 2 Ośrodek
Kultury, w godzinach 8.00 – 16.00 oraz przelewem na konto Organizatora.
Dane do przelewu:
Centrum Sztuki, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001
W tytule przelewu należy wpisać; IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU, RODZAJ
ZAJĘĆ I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSI SIĘ OPŁATĘ.
· Nieobecność na zajęciach, niezależnie od jej przyczyny (np. choroba, rezygnacji z zajęć)
nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty. Jedynie w szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych
sytuacjach losowych Dyrektor Centrum Sztuki może podjąć decyzję o zwolnieniu z obowiązku
poniesienia opłaty, po uprzednim pisemnym wniosku o zwrot tej opłaty lub jej części.
· Bieżąca wpłata w pierwszej kolejności pokrywa ewentualne zadłużenie na koncie
uczestnika (również z innych tytułów i z poprzednich lat).
· Opłata za zajęcia jest stała przez cały rok, wyjątkiem jest miesiąc, w którym przypadają
ferie zimowe (rok 2022 – luty). Wówczas wysokość opłaty miesięcznej jest obniżona o 50%.
· Instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo do sprawdzenia
wniesionych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
· Pierwsze zajęcia są przeprowadzane w formie „pokazowej” oraz są jednocześnie
spotkaniem organizacyjnym.
· Centrum Sztuki honoruje Oławską Kartę Dużej Rodziny. Wówczas przysługuje ulga
finansowa w wysokości 20 % zniżki dla każdego członka rodziny, uczęszczającego na zajęcia.
Warunkiem takiej zniżki jest przedstawienie Oławskiej Karty Dużej Rodziny instruktorowi
odpowiedzialnemu za organizację kursów, w celu dokonania ewidencji karty.

§ 3 ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
· W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia, Centrum Sztuki zapewnia
kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych zajęć w innym terminie, wskazanym przez
instruktora.
· Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku wyjątkowych
okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie
można było przeciwdziałać w szczególności spowodowanych siłą wyższą np. z powodu klęski
żywiołowej, żałoby narodowej, itp. W takich przypadkach nie ma możliwości zwrotu dokonanej
opłaty za zajęcia.
· O odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie, smsowo lub za
pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie danych przekazanych w deklaracji uczestnictwa.
· W przypadku zajęć indywidualnych istnieje możliwość zmiany terminu lekcji z powodu
zdarzeń losowych uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest wówczas zgłosić swoją nieobecność
instruktorowi, minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Zajęcia należy odpracować w
danym miesiącu. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie przechodzi na nastepny miesiąc.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
· Przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć organizowanych przez Centrum
Sztuki
w Oławie odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
· Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) jest Centrum Sztuki
w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.
· Podanie danych osobowych uczestników odbywa się w oparciu o przesłankę jaką jest:
· niezbędność wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą przed zawarciem umowy,
· przetwarzanie jest niezbedne do wypełnienia obowiazku prawnego ciażacego na
administratorze, m.in. związanego z przepisami o rachunkowości,
· uzasadniony interes Administratora, tj. m.in. zapewnienie bezpieczeństwa
uczestnikom oraz dochodzenie roszczeń.
· Bez podania danych zawartych w Formularzu nie jest możliwe zgłoszenie dziecka na
zajęcia prowadzone przez Centrum Sztuki w Oławie.
· Dane uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów
prawnych Administrator przetwarza przez okres trwania zajęć, a następnie do 3 lat po ich
zakończeniu. Dane związane z opłatami za zajęcia przez okres wymaganymi przepisami prawa,
tj. przez 5 lat.
· Uczestnikowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzicom / opiekunom prawnym
przysługuje prawo:
· dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
· sprostowania (poprawiania) danych;
· usunięcia danych;
· ograniczenia przetwarzania danych;
· przeniesienia danych do innego administratora;
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
· Dane Uczestników, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodziców / opiekunów
prawnych nie będą przekazywane innym administratorom danych.
· W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo udostępniać dane Uczestników, a w
przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów prawnych organom uprawionym.
Ponadto dane Uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich rodziców / opiekunów
prawnych Administrator może przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:
· osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
· podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zlecił czynności wymagające
przetwarzania danych, tj. firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Centrum
Sztuki w Oławie.
· Jeżeli Uczestnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice / opiekunowie prawni
uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa,
wówczas mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
· Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym
możliwy jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres
iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.
· W przypadku otrzymania odrębnej zgody, Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo do
wykorzystywania i przetwarzania zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z działalnością Centrum Sztuki w Oławie. Zgoda taka będzie
dotyczyła przetwarzania danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz
wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach
promocyjnych i reklamowych. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.