O Centrum Sztuki w Oławie


Centrum Sztuki w Oławie jest samorządową instytucją kultury miasta Oława, która kontynuuje w rozszerzonej formie zadania dotychczasowej instytucji, jaką był Ośrodek Kultury i obejmuje łączoną działalność prowadzoną w dwóch obiektach. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację budynku dawnego kina ODRA stworzyła szansę na zwiększenie artystycznego potencjału oraz stworzenie mieszkańcom warunków sprzyjających regularnej partycypacji w życiu kulturalnym. Nowy obiekt przede wszystkim przejął znaczną część działalności prowadzonej dotychczas w budynku Ośrodka Kultury w Oławie. W budynku Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA prowadzona jest profesjonalna działalność muzyczna, teatralna oraz filmowa. Ośrodek przy ul. Młyńskiej stanowi główną siedzibę Centrum Sztuki w Oławie. Wzbogacona oferta działalności artystycznej OWE ODRA stanowi w szerszym wymiarze kontynuację działalności zapoczątkowanej i prowadzonej przez minione lata Ośrodku Kultury. Budynek przy ul. 11 Listopada pozostał bazą działalności w zakresie edukacji artystycznej mieszkańców miasta i okolic. W obiekcie kontynuowana jest działalność kursów i sekcji, zespołów muzycznych, placówek oświatowych i innych organizacji współpracujących z naszą instytucją i korzystających z jej bazy lokalowej. W OK kontynuowana jest również kameralna działalność artystyczna. W roku 2018 zakończony został remont filii nr 2 Centrum Sztuki – Ośrodka Kultury przy ul. 11 Listopada 27. Modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem technicznym, rozbudowa galerii oraz adaptacja pomieszczeń piwnicznych umożliwiły naszej instytucji podniesienie standardu oferowanych usług oraz ich zróżnicowanie. Piękny rozdział oławskiej kultury tworzony w skromnych warunkach przeszedł do historii. Obecnie infrastruktura kulturalna w naszym mieście umożliwia realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie artystycznym. Z przyjemnością zapraszamy do naszych nowoczesnych obiektów, oferując Państwu cały wachlarz programowy – seanse kinowe, koncerty, spektakle, występy kabaretów oraz lokalne projekty artystyczne.
Ważnym argumentem zrealizowanej modernizacji infrastruktury kulturalnej są liczne osiągnięcia lokalnych twórców, rozwijająca się współpraca z czołowymi artystami sceny krajowej oraz możliwość poszerzenia zakresu współpracy na inne kraje europejskie.
Centrum Sztuki w Oławie od 2015 r. prowadzi działalność kinową i sprawuje nadzór merytoryczny oraz administracyjny nad kinem ODRA z salą na 345 miejsc. Tradycja oławskiego kina liczy prawie sto lat, kiedy to w obecnym obiekcie przy ul. Młyńskiej 3 w 1923r. rozpoczęło działalność pierwsze lokalne kino i funkcjonowało z krótkimi przerwami do roku 2006. Po modernizacji obiektu sztuka filmowa ponownie zawitała do Oławy. W obiekcie OWE ODRA działa kawiarenka Kinova.

Zapraszamy do współpracy

Anna Ślipko
dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

Misja Centrum Sztuki w Oławie

 

Misją Centrum Sztuki w Oławie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie lokalnej aktywności artystycznej w kraju i za granicą. Centrum Sztuki w Oławie realizuje swoje zadania poprzez:

 • organizację warsztatów artystycznych, plenerów, spektakli, koncertów, recitali oraz spotkań autorskich
 • popularyzowanie wiedzy o sztuce poprzez działalność oświatową, poradnictwo metodyczne itp. (Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, sekcje Ośrodka Kultury – taneczne, rekreacyjne, plastyczne, fotograficzne),
 • organizację wernisaży wystaw malarskich, fotograficznych i rzeźbiarskich (galerie Centrum Sztuki w Oławie, wystawy na terenie miasta),
 • edukację artystyczną (zespół wokalny Cantus Olaviensis, Oławska Orkiestra Dęta, Pracownia Fotografii Tradycyjnej, współpraca z amatorskimi zespołami muzycznymi),
 • współpracę artystyczną z licznymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
 • profesjonalną realizację działań muzycznych i filmowych (Studio Nagrań, Studio Filmowe)
 • współpracę z podmiotami publicznymi i społecznymi miast partnerskich Oławy w zakresie popularyzacji działań twórczych i wymiany kulturalnej.

Profil działalności Centrum Sztuki w Oławie

 

Ośrodek Współpracy Europejskiej “Odra” – filia nr 1

Zakres działań:

 • Rozwój i profesjonalizacja kultury na lokalnym obszarze;
 • Współpraca z europejskimi, krajowymi instytucjami, organizacjami oraz indywidualnymi artystami;
 • Popularyzacja profesjonalnych przedsięwzięć kulturalnych (muzyka, teatr, film);
 • Kreacja oraz promocja kultury i sztuki;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze kultury organizacji pozarządowych;
 • Podwyższanie kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Ośrodek Kultury – filia nr 2

Zakres działań:

 • Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych poprzez organizację zajęć i kursów;
 • Rozwój działalności twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • Inspirowanie i wspomaganie działających w sferze muzyki indywidualnych artystów oraz grup muzycznych;
 • Wspieranie różnorodnych amatorskich form i działań artystycznych;
 • Prowadzenie działalności Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie

 

Anna Ślipko – od 1 marca 2012r. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Kultury w Oławie. Od czerwca 2014 jest dyrektorem Centrum Sztuki w Oławie, które powstało z przekształcenia Ośrodka Kultury.

Numer konta bankowego

 

Centrum Sztuki w Oławie
ul. Młyńska 3, 55-200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001