Fundusze Unii Europejskiej

2021-2022 “KONWERSJA CYFROWA CENRTUM SZTUKI W OŁAWIE – ZAKUP PROFESJONALNEGO SPRZĘTU AUDIO-VIDEO I PĘTLI INDUKCYJNEJ”

Projekt grantowy w ramach projektu systemowego “Konwersja cyfrowa domów kultury” w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywacji cyfrowej” III Osi programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

“Konwersja cyfrowa Centrum Sztuki w Oławie – zakup profesjonalnego sprzętu audio-video i pętli indukcyjnej”- zakup nowego sprzętu do Studia Filmowego, Studia Nagrań oraz systemu pętli indukcyjnej do sali widowiskowej i do recepcji OWE Odra.

Całkowity koszt: 167900,00 w tym dofinansowanie NCK 167900,00 zł.

Szczegóły z realizacji projektu: link do podstrony

2009-2011 “WYPOSAŻENIE OŚRODKA KULTURY W OŁAWIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY”

Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury w Oławie w ramach działania 6.4 “Turystyka Kulturowa”, osi priorytetowej nr 6 ” Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego (Turystyka i Kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta Oława poprzez usprawnienie funkcjonowania oraz rozszerzenia oferty kulturalnej. Projekt obejmował swym zakresem doposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana z Województwem Dolnośląskim dnia 26 stycznia 2010 r., jej całkowita wartość opiewała na kwotę 465 266,09 zł w tym dotacja z Unii Europejskiej w wysokości 249 511,54 zł

Okres realizacji projektu 20.07.2009 r.-31.03.2011 r.

Projekt obejmujmował następujące typy działań:

  1. zakup zestawów komputerowych
  2. zakup kserokopiarek
  3. wykonanie sieci komputerowej
  4. zakup oprogramowania
  5. zakup sprzętu multimedialnego

W ramach projektu “Wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny” zrealizowano takie działania jak: wykonano sieć komputerową, zakupiono zestawy komputerowe, zakupiono drukarki, zakupiono oprogramowanie antywirusowe, program graficzny, program finansowo – księgowy. Ostatnim etapem był zakup sprzętu multimedialnego ( ekrany, projektory). Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu został osiągnięty w 100%. Przedmiotowa realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.