Fundusze Unii Europejskiej

Informacja o projekcie

“Wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny” to projekt realizowany przez Ośrodek Kultury w Oławie w ramach działania 6.4 “Turystyka Kulturowa”, osi priorytetowej nr 6 ” Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego (Turystyka i Kultura) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miasta Oława poprzez usprawnienie funkcjonowania oraz rozszerzenia oferty kulturalnej. Projekt obejmuje swym zakresem doposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny.

Umowa o dofinansowanie tego projektu została podpisana z Województwem Dolnośląskim dnia 26 stycznia 2010 r., jej całkowita wartość opiewa na kwotę 465 266,09 zł w tym dotacja z Unii europejskiej w wysokości 249 511,54 zł

Okres realizacji projektu 20.07.2009 r.-31.03.2011 r.

Projekt obejmuje następujące typy działań:

  1. zakup zestawów komputerowych
  2. zakup kserokopiarek
  3. wykonanie sieci komputerowej
  4. zakup oprogramowania
  5. zakup sprzętu multimedialnego

Informacja o stanie realizacji projektu

Została zakończona realizacja projektu pn. “Wyposażenie Ośrodka Kultury w Oławie w sprzęt informatyczny”. Od początku realizacji projektu zrealizowano takie działania jak: wykonano sieć komputerową, zakupiono zestawy komputerowe, zakupiono drukarki.

Zakupiono oprogramowanie antywirusowe, program graficzny, program finansowo – księgowy. Ostatnim etapem był zakup sprzętu multimedialnego ( ekrany, projektory).

Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu został osiągnięty w 100%.

Przedmiotowa realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.