Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Oławy

Data: 5 września 2020 Miejsce: Na platformie LICHESS.ORG Zapisy

Opis

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Oławy

W sobotę 5 września w godz. 10:00-15:00 na platformie LICHESS.ORG (https://lichess.org/swiss/YbTZnKJD) odbędzie się Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Oławy.

Proponujemy dzieciom i młodzieży bezpieczną rywalizację sportową. To intelektualna forma rozrywki w odmiennej niż dotychczas formule – mówi Łukasz Kłykow, instruktor szachowy. Cele Turnieju to m.in. popularyzacja sportu szachowego, promocja szachów oraz podnoszenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży w Oławie i na całym świecie.

Organizatorami wydarzenia są: Burmistrz Oławy – Pan Tomasz Frischmann, Centrum Sztuki w Oławie i Klub MGLKS Parnas Oława.

Udział w Turnieju jest darmowy. Dla uczestników Turnieju przewidziano nagrody, m.in.: Puchar Burmistrza Oławy i nagrody książkowe związane z tematyką szachową.

Zgłoszeń można dokonać elektronicznie do dnia 5 września na adres e-mail: lklykow@poczta.onet.pl, telefonicznie pod numerem 600-058-027 lub bezpośrednio na stronie Lichess (kontakt: wookash_888).

Aby wziąć udział w turniejach należy dołączyć do grupy na Lichess.org: lichess.org/team/oawskie-grand-prix-juniorow-2020. Zgłoszenie akcesu do grupy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do turnieju.

UWAGA! Uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci udziału. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, nick na Lichess. Osoby już będące uczestnikami wyżej wymieniowej grupy nie muszą zgłaszać chęci udziału.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY:

System rozgrywek:

 • Będzie jedna grupa, z osobnymi klasyfikacjami w grupach wiekowych.
 • Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim.

Przewidywane klasyfikacje w grupach wiekowych:

 • Grupa Najmłodszych (do 8 lat),
 • Grupa Młodzików (do 10 lat),
 • Grupa Juniorów Młodszych (do 14 lat),
 • Najlepsi Juniorzy z Oławy i okolic (trzy Dziewczynki i trzech Chłopców).

Tempo gry:

 • 10 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 5 sekund za każdy wykonany ruch.

Nagrody:

Dla uczestników Turnieju przewidziano nagrody, m.in.: Puchar Burmistrza Oławy i nagrody książkowe związane z tematyką szachową. Nagrody będą przekazywane osobiście przez Organizatorów lub wysyłane pocztą.

Postanowienia końcowe:

W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach dla szachów szybkich.

Kojarzenie zgodne z algorytmami Lichess.org

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rodzic bądź Opiekun prawny zgłaszają uczestnictwo dziecka w Turnieju wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwisko oraz daty urodzenia na zasadach opisanych         w Komunikacie organizacyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w Turnieju jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Turnieju.
 3. Zgoda jest wyrażona poprzez czynność jaką jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z instrukcjami                     w Komunikacie powyżej.
 4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz daty urodzenia dziecka przetwarzane są przez Centrum Sztuki w Oławie w celach związanych z:
 1. przeprowadzeniem Turnieju, w tym wyłonieniem zwycięzców,
 2. wydaniem nagrody,
 3. przekazywaniem informacji dotyczących Turnieju i nagród,
 4. celach promocyjnych Centrum Sztuki w Oławie.
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do prawidłowej realizacji Turnieju,                  a następnie przekazania nagrody.
 2. Wizerunek dziecka – o ile Rodzic bądź Opiekun prawny wyrazi na to zgodę – będzie wykorzystany jedynie w celach promocyjnych współorganizatora, tj. Klubu MGLKS Parnas Oława.
 3. Jeśli Rodzic bądź Opiekun prawny wyraża zgodę na publikację wizerunku dziecka, prosimy o przesłanie przez Rodzica Opiekuna prawnego poniższej klauzuli wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka na adres recepcja@kultura.olawa.pl:

Wyrażam zgodę̨ organizatorom turnieju szachowego o Puchar Burmistrza Oławy na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej wykonanych podczas turnieju szachowego o Puchar Burmistrza Oławy w celach promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława.

 1. Zgoda obejmuje rozpowszechnienie wizerunku dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej          w celach promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława za pośrednictwem dowolnego medium włączając    w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, w tym m.in. Facebook organizatorów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, NIP 912-13-97-337.
 3. Dane osobowe będą udostępnione pozostałym organizatorom Turnieju. Ponadto dane mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@kultura.olawa.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Centrum Sztuki.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Turnieju, a następnie po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń.
 7. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany do momentu wycofania udzielonej przez Rodzica bądź Opiekuna prawnego zgody.
 8. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.