Konkurs: Polski Szlak Taśmy Filmowej 2016

Data: Miejsce: Kup bilet

Opis

plakat_olawa

 

REGULAMIN KONKURSU
“Pocztówka z mojego miasta”
Polski Szlak Taśmy Filmowej 2016 w Oławie

I. Postanowienia ogólne

Finał Konkursu: Polski Szlak Taśmy Filmowej odbędzie się w terminie: 17.10.2016r. w Centrum Sztuki w Oławie przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie (KINO ODRA).

Ideą konkursu filmowego jest promowanie pozytywnego wizerunku regionu w mediach, a także umożliwienie zaprezentowania lokalnej twórczości filmowej w formacie kinowym (DCP).

II. Program Finału Konkursu:

Prezentacja filmów konkursowych

Głosowanie publiczności

Projekcja filmu pełnometrażowego (tytuł zostanie podany w późniejszym terminie)

Ogłoszenie przez Jury wyników konkursu filmowego

Wręczenie nagród

III. Organizacja Konkursu

Organizatorem II. Edycji Konkursu Polski Szlak Taśmy Filmowej jest IQ inteligentne kampanie oraz Centrum Sztuki w Oławie. Partner Konkursu: Studio Reklamy WENA. Konkurs odbywa się przy wsparciu lokalnych mediów oraz sponsorów.

IV. Regulamin konkursu

Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca województwa opolskiego oraz dolnośląskiego, którzy związani są z miastem Oława oraz ukończyli 15 lat. Konkurs ma charakter otwarty.

Warunkiem udziału w konkursie jest również przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem oraz materiału konkursowego do dnia 12.10.2016r. Wypełniony formularz można dostarczyć na adres Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława (sekretariat) lub przesłać jego skan na e-mail: konkHYPERLINK “mailto:konkurs@psztf.pl”urs@psztf.pl
Formularz można pobrać ze strony Centrum Sztuki w Oławie ( kultura.olawa.pl )

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przesłane materiały konkursowe oraz nie potwierdzają ich dostarczenia.

Do Konkursu można zgłaszać krótkie formy filmowe, których czas trwania nie przekracza 3 minut. Wymagane jest wykorzystanie plenerów, obiektów itp. miasta Oława.

Z konkursu wykluczone są prace nagrodzone wcześniej w innych konkursach.

V. Zgłoszenia

Prace konkursowe mogą być w jednej z podanych niżej form:

Dostarczone na płycie DVD lub na nośniku USB (pendrive) na adres Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

Wysyłane przy użyciu platform WeTransfer ( wetransfer.com ) oraz Mega (mega.co.nz) poprzez udostępnienie odnośnika do pliku w wiadomości e-mail wysłanej na adres konkurs@psztf.pl

Udostępniane przy użyciu usługi Dropbox na e-mail konkurs@psztf.pl

Film powinien zawierać opis : tytuł, nazwisko autora oraz tel. kontaktowy lub adres e-mail

Organizator zobowiązuje się do przygotowania wersji DCP dostarczonych prac konkursowych.

VI. Jury

1. Organizatorzy Festiwalu powołają Jury Konkursu Filmowego, które oceni prace konkursowe oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności na odrębnie ustalonych zasadach.

2. Obrady jurorów będą miały charakter zamknięty, a wyniki ogłosi Przewodniczący Jury Konkursu Filmowego.

3. Decyzje Kapituły Konkursu Filmowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. Nagrody

1. Jury Konkursu powołane przez organizatorów przyzna następujące nagrody regulaminowe:

Nagroda główna za zajęcie I miejsca – w wysokości 1.000 zł brutto – ufundowana przez Bank Spółdzielczy w Oławie

Nagroda rzeczowa za zajęcie II miejsca – ufundowana przez Studio Reklamy WENA

Nagroda rzeczowa za zajęcie III miejsca – ufundowana przez Studio Reklamy WENA

Wyróżnienie – nagroda niespodzianka ( PASCAL PRODUCTION LAB)

Nagroda dla szkoły – kamera sportowa

Nagroda dla reprezentanta szkoły – jedna kamera sportowa. Przez reprezentantów szkoły rozumie się osoby ujęte w formularzu zgłoszeniowym.

Nagroda publiczności – kamera sportowa

2. Od nagród potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

VIII. Pokazy

1. Zgłaszający pracę filmową wyraża zgodę na jej publiczne odtwarzanie oraz publikację na stronie internetowej organizatorów oraz ich profilach facebookowych, oficjalnych drukach (katalog, program, ulotki, itd.) i materiałach prasowych. Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępniać mediom materiały konkursowe.

IX. Prawa autorskie

1.Uczestnik konkursu powinien być autorem filmu. Przesłane Zgłoszenia nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób.

2. Organizatorzy są przekazującym nagrodę w myśl art. 919 par 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Organizatorzy nabywają własność do nagrodzonych Filmów od Uczestnika, w tym majątkowe prawa autorskie do Zgłoszeń Konkursowych, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszeń.

3. Zwycięzca, przed wydaniem nagrody może zostać poproszony o podpisanie Umowy
o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesie autorskich praw majątkowych do Filmu na Organizatorów.

4. Z tytułu przeniesienia praw autorskich do Filmu oraz wykorzystania zawartego w nich wizerunku (jeżeli Film zawiera taki wizerunek) Uczestnikowi nie przysługuje, dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia tych Zgłoszeń, które zawierają określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne innych osób.

2. Niniejszy Regulamin, poza obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca organizacji Konkursu, o czym uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, za wyjątkiem kosztów wskazanych bezpośrednio w Regulaminie są ponoszone przez Uczestnika Konkursu. Twórcy filmów zgłoszonych do Konkursu Filmowego przyjeżdżają na koszt własny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konkursu zakwaterowania ani wyżywienia. Organizatorzy zapewniają jedynie bezpłatny udział w Konkursie Filmowym.

6. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy II Polskiego Szlaku Taśmy Filmowej – IQ inteligentne kampanie oraz Centrum Sztuki w Oławie.

 

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY DO POBRANIA

Bilety do nabycia w kasie OWE Odra i online.