Ogłoszenie Imprezy masowe 2020

Działając na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych, niniejszym unieważniam postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące:

1. Zapytanie ofertowe dot. zaproszenia do składania ofert na ochronę i bezpieczeństwo plenerowych imprez masowych organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

2. Zapytanie cenowe o koszty zabezpieczenia medycznego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

3. Zapytanie cenowe obejmujące organizację zaplecza sanitarnego plenerowych imprez masowych i niemasowych, organizowanych w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie;

4. Zapytania cenowe na dostawę ogrodzenia na plenerowe imprezy masowe organizowane w sezonie 2020 przez Centrum Sztuki w Oławie.

Przyczyną unieważnienia postępowania jest istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe spowodowane jest wprowadzonym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego w celu walki z koronawirusem. Szereg ograniczeń,skutkujących długoterminowymi konsekwencjami, w tym zwłaszcza zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób powoduje, że nie jest obecnie możliwe przeprowadzenie objętych zamówieniem imprez.

W tym stanie rzeczy Zamawiający zobligowany jest do unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Anna Ślipko

Dyrektor Centrum Sztuki w Oławie