Deklaracja dostępności

Centrum Sztuki w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.olawa.pl Centrum Sztuki w Oławie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01.

Data publikacji deklaracji dostępności: 2020-12-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ani audiodeskrypcji,
 • zdjęcia, plakaty i wszelkie inne zamieszczone grafiki nie są opisane,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • wersja tekstowa do czytania maszynowego

Na stronie jest informacja o systemie pętli indukcyjnej wraz filmem o działalności Centrum Sztuki w Oławie tłumaczonym na język migowy (PJM).

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

 • CTRL + F5– ponowne załadowanie zawartości strony.
 • Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:
 • TAB – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,
 • ENTER – wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,
 • ↑↓- przewijanie widocznej części strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Nabiałczyk, sekretariat@kultura.olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717351575 wew. 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek OWE Odra, ul. Młyńska 3 w Oławie – filia nr 1

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, instytucja nie posiada wyodrębnionego parkingu,
 • wejście dla osoby niepełnosprawnej na wózku jest wejściem bocznym, wymaga użycia videofonu i osoby asystującej, w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • wewnątrz budynku znajdują się 2 windy dla osób przemieszczających się na wózkach, umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,
 • korytarze są dostosowane do przemieszczania się osób na wózkach,
 • w sali widowiskowo-kinowej oraz na recepcji/w kasie jest pętla indukcyjna,
 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika
 • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za usługi zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
 • posiadamy sprzęt do audiodeskrypcji wykorzystywany głównie w Kinie Odra, w repertuarze kina są zaznaczone tytuły z audiodeskrypcją,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online,
 • budynek został wyposażony w system przeciwpożarowy, w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Budynek Ośrodka Kultury, ul. 11 listopada 27 w Oławie- filia nr 2

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • wewnątrz budynku znajdują się 2 platformy dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym osoby na wózku mogą dostać się do sali konferencyjnej, do Galerii “OKO” i sali widowiskowej,
 • osoby poruszające się na wózkach nie dostaną się na 1 piętro do działu administracyjnego i kadrowo-księgowego, sali plastycznej i baletowej, ani do pomieszczeń Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika,
 • stanowisko recepcyjne/kasowe przyjmujące opłaty za usługi, zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.