Regulamin Ferie 2021

Regulamin Konkursów realizowanych podczas Ferii Zimowych 2021 Konkursy realizowane podczas Ferii Zimowych 2021 organizowane są przez Centrum Sztuki w Oławie. Mogą w nich brać udział dzieci i młodzież od 4-go roku życia wzwyż. Konkurs przeprowadzony będzie drogą elektroniczną, zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Sztuki (www.kultura.olawa.pl) w zakładce Ferie 2021, a jego przebieg i efekty będą również komentowane za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.pl/HYPERLINK “http://facebook.pl/kulturaolawa”kulturaolawa.

I. Cel Konkursu:

Twórcze wypełnienie czasu wolnego w okresie ferii zimowych, w formie elektronicznej, z wykorzystaniem dostępnych mediów, w tym społecznościowych.

Rozwijanie artystycznej wrażliwości wśród dzieci i młodzieży poprzez ich udział w różnych formach twórczości.

II. Założenia organizacyjne:

 1. Konkursy przeznaczone są dla dzieci w wieku 4+, zamieszkujących miasto Oława
  i powiat oławski.
 2. Konkursy zostaną zrealizowane elektronicznie w terminie przypadającym na ferie zimowe tj. 4.01-15.01.2021.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch działań konkursowych. Zapisy na zajęcia będą trwały od 18.12 do 29.12.2020. Zapisu będzie można dokonać wyłącznie pod nr telefonu 793 833 404 oraz mailowo kursy@kultura.olawa.pl. W przypadku zgłoszenia przez adres e-mail, zapis uzyskuje ważność po potwierdzeniu instruktora. 
 4. Efekty prac konkursowych będą przyjmowane mailowo w formie fotografii oraz krótkiego nagrania wideo pod adresem: kursy@kultura.olawa.pl,  a w przypadku konkursu filmowego pod adresem wr@kultura.olawa.pl
 5. Wykonywane podczas ferii prace konkursowe powinny być zgodne z podanymi instrukcjami.
 6. Udział w Feriach oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy i danych Autora poprzez swoją stronę Facebook.

III. Warunki Konkursu:

 1. Prace należy przesyłać w formie zdjęcia elektronicznego o formacie .jpeg, .jpg lub nagrania wideo na adres: kursy@kultura.olawa.pl oraz wr@kultur.olawa.pl (konkurs filmowy). Treść wiadomości z załącznikiem powinna zawierać dane Autora, tj. imię i nazwisko oraz wiek, a w przypadku filmu zgodę na udostępnienie wizerunku (treść zgody dostępna w punkcie 7 informacji o RODO).
 2. Przy każdym działaniu konkursowym wyznaczone są dni oraz godziny nadsyłania prac, które muszą być przestrzegane przez uczestników. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 3. Zasady przyznawania nagród:
 • każdemu zapisanemu wcześniej (w wyznaczonym terminie) uczestnikowi konkursów zostaną przyznane symboliczne upominki;
 • decyzję kto otrzyma trzy pierwsze nagrodzone miejsca w danym działaniu konkursowym podejmą instruktorzy odpowiedzialni za przekazywanie instrukcji do wyznaczonych zadań; ich decyzja będzie ostateczna i nieodwołalna.
 • ogłoszenie wyników wszystkich konkursów odbędzie się 18 stycznia do godziny 15.00, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Sztuki oraz naszych mediów społecznościowych- Facebook.
 • wszystkie nagrody będą do odebrania od 19.01.2021.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursów realizowanych w trakcie trwania Ferii zimowych 2021 jest Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, NIP 912-13-97-337.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod@kultura.olawa.pl lub pisząc bezpośrednio na adres Centrum Sztuki.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursów realizowanych w trakcie trwania Ferii zimowych 2021 odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursów realizowanych w trakcie trwania Ferii zimowych 2021 przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Centrum Sztuki w Oławie jakim jest przeprowadzenie Konkursów, w tym wyłonienie zwycięzców. 
 5. Dane osobowe Rodzica bądź Opiekuna w zakresie jego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawie uzasadnionego interesu Centrum Sztuki w Oławie jakim jest przyjęcie zgłoszenia dziecka do Konkursu oraz nawiązanie kontaktu z Rodzicem bądź Opiekunem w związku z organizacją Konkursu.
 6. Dane w postaci wizerunku uczestników Konkursu, który został zarejestrowany na nagraniach wideo, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. 
 7. Zgodę należy wyrazić poprzez dołączenia do zgłoszenia klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w nadesłanych pracach w ramach udziału w Konkursie organizowanym podczas Ferii Zimowych 2021 przez Centrum Sztuki            w Oławie”.
 8. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Wniosek z informacją o odwołaniu zgody należy przesłać na adres iod@kulturaolawa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na czynności realizowane przed jej wycofaniem. 
 9. Podanie danych, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Bez danych osobowych nie jest możliwa prawidłowa realizacja Konkursu, a następnie przekazanie nagrody. 
 10. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 5 powyżej przetwarzane są przez Centrum Sztuki w Oławie w celach związanych z:
 • przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem zwycięzców,
 • przesłaniem/przekazaniem nagrody,
 • przekazywaniem informacji dotyczących Konkursu i nagród,
 • celach promocyjnych Centrum Sztuki w Oławie.

11. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne
i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a następnie po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń.

14. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15. Rodzic lub Opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.