Polski Instytut Sztuki Filmowej


Centrum Sztuki w Oławie otrzymało w 2015 roku dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój Kin w priorytecie Modernizacja kin i Cyfryzacja.

W ramach Priorytetu I :„Modernizacja kin” został zrealizowany projekt „Zakup ekranu i nagłośnienia kinowego do Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA”a w ramach Priorytetu II: „Cyfryzacja kin” projekt „Rozwój działalności Centrum Sztuki w Oławie – zakup cyfrowego sprzętu kinowego wraz z zestawem 3D”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 335.155,00 zł netto w tym:

dofinansowanie PISF wyniosło 167.009,07 zł netto,
wkład własny – 168.145,93 zł netto (środki z dotacji celowej gminy Miasto Oława oraz środki własne Centrum Sztuki).
Otwarcie kina i rozpoczęcie działalności kinowej miało miejsce 29.05.2015.