RODO – klauzula informacyjna

INFORMACJA

przekazywana w związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z relacjami biznesowymi, którymi może być zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktury, zlecenie zamówienia, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest Centrum Sztuki w Oławie
  z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława (dalej jako ADO).
 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.
 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@kultura.olawa.pl za pomocą telefonu: +48 71 735 15 75, drogą pocztową: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.
 4. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu
  e-mail: iod@kultura.olawa.pl adres do korespondencji: ul. Młyńskiej 2, 55-200 Oława.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy/ realizacja zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. obowiązek prawny ciążący na Centrum Sztuki w Oławie, związany zwłaszcza z rachunkowością, w tym wystawianiem faktur oraz dokonywania rozliczeń finansowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. prawnie uzasadniony interes Centrum Sztuki w Oławie, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prowadzenia marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, a także do wystawienia faktury czy zlecenie zamówienia. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem oraz wystawienie faktury czy też zlecenie zamówienia może być niemożliwe lub utrudnione.
 7. W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 9. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej,
  a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 12. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 14. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania. 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu: 

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Klauzula-informacyjna.pdf