Regulamin i opłaty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZTUKI W OŁAWIE

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć stałych (kursów i sekcji) organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie.

KWESTIE ORGANIZACYJNE / BEZPIECZEŃSTWO

 • Zajęcia są organizowane przy minimalnej frekwencji 8 osób.
 • Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku. Centrum Sztuki zastrzega sobie prawo odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin, po wcześniejszym powiadomieniu uczestnika, z wyjątkiem wypadków losowych.
 • Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, instrumentu, czy w wyjątkowych sytuacjach zakupu potrzebnych materiałów). Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego zajęcia.
 • W razie nieuiszczenia opłaty za zajęcia, instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo nie wpuścić uczestnika na salę, w której odbywają się zajęcia i tym samym nie ponoszą za niego odpowiedzialności.
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany do odebrania uczestnika bezpośrednio po zajęciach lub złożenia oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu.
 • Centrum Sztuki nie jest odpowiedzialne za pilnowanie i przechowywanie rzeczy pozostawionych na korytarzu i w salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi odpowiedzialności za nie.
 • Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących w budynku użyteczności publicznej.
 • Na terenie Centrum Sztuki obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Centrum Sztuki o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

OPŁATY

 • Uczestnictwo w warsztatach i sekcjach zainteresowań jest odpłatne (z wyjątkiem zajęć edukacyjnych wskazanych przez organizatora).
 • Wysokość i zasady opłat ustala Dyrektor Centrum Sztuki.
 • Opłaty uiszczane są miesięcznie, ryczałtem z góry do 15 dnia każdego miesiąca, niezależnie od 
ilości zajęć przypadających na dany miesiąc.
 • Opłaty należy uiszczać przelewem na konto Centrum Sztuki. 
Dane do przelewu: Centrum Sztuki, ul. Młyńska 3, 55 200 Oława
nr konta – BS Oława 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001
W tytule przelewu należy wpisać; IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU, RODZAJ ZAJĘĆ I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSI SIĘ OPŁATĘ.
 • Instruktor dyżurujący i instruktor prowadzący zajęcia mają prawo do sprawdzenia uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
 • Pierwsze zajęcia są przeprowadzane w formie „pokazowej” oraz są jednocześnie spotkaniem organizacyjnym.
 • Centrum Sztuki honoruje Oławską Kartę Dużej Rodziny. Wówczas przysługuje ulga finansowa w wysokości 20 % zniżki dla każdego członka rodziny, uczęszczającego na zajęcia. Warunkiem takiej zniżki jest przedstawienie Oławskiej Karty Dużej Rodziny instruktorowi odpowiedzialnemu za organizację kursów, w celu dokonania ewidencji karty.
 • W razie nieobecności uczestnika na zajęciach oraz w przypadku rezygnacji przez uczestnika z zajęć zwrot uiszczonej opłaty za zajęcia nie przysługuje.
· W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami) jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia zajęć.
 • Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sztuki danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu Deklaracji uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Sztuki w Oławie.
 • Pod warunkiem uzyskania przez Centrum Sztuki odrębnej zgody Użytkownika, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Sztuki w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
 • Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danym.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa przeprowadzenie rekrutacji, a następnie realizacja zajęć.
 • Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez Centrum Sztuki w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Regulamin Kursy